Algemene Voorwaarden IntoTuition
IntoTuition biedt u workshops beeldhouwen, beelden en lezingen.
- Workshops: voor bedrijven (als bedrijfsuitje, teambuilding, relatieactiviteit of relatiegeschenk), voor particulieren (familie-uitje, vriendengroep, jaarclub, bestuur, etc) en intensieve individuele workshops;
- Beelden: Uniek en persoon geschenk voor zowel privé als zakelijke gelegenheden. Ook in opdracht.
- Lezingen: Geinspireerd door haar beelden, laat Marjolein Berger-Vos met haar lezingen voelen hoe business spiritualiteit binnen een bedrijf leidt tot creativiteit en vernieuwing.

Algemene Voorwaarden IntoTuition

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij IntoTuition als opdrachtnemer partij is. De Algemene Voorwaarden worden bij elke offerte en/of opdrachtbevestiging verstrekt.

De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op activiteiten geboekt via derden zijn in alle gevallen de onderliggende voorwaarden van kracht.

Opdrachtgever verklaart zich door het boeken van een activiteit uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

2. Begrippen

Opdrachtgever: persoon of organisatie die opdracht geeft om van diensten van IntoTuition gebruik te maken.

3. Gedragscode

Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der partijen zal direct noch indirect de inhoud van de relatie alsmede vertrouwelijke gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Boeking

Een boeking kan schriftelijk, per e-mail of per telefoon geschieden. Een reservering is uitsluitend geldig indien IntoTuition deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Het versturen van een opdrachtbevestiging door IntoTuition maakt de overeenkomst bindend. IntoTuition behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.

5. Programma wijzigingen

Wijzigingen in het programma die de aard en/of duur van de activiteit niet aantasten kunnen voor Opdrachtgever geen reden zijn om de overeenkomst te annuleren en/of een reductie van het factuurbedrag te eisen.

6. Annulering door Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een activiteit wil annuleren of wijzigen, dan gelden de volgende voorwaarden:

Tot 1 maand voor aanvang:        Opdrachtgever kan de activiteit in overleg kosteloos verschuiven naar een andere datum,
                                              die ligt binnen een periode van 3 maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke datum. Bij
                                              annulering is de opdrachtgever 10% van het factuurbedrag verschuldigd aan IntoTuition.

Binnen 1 maand voor aanvang:   Opdrachtgever is 50% van het factuurbedrag verschuldigd aan IntoTuition.

Binnen 1 week voor aanvang:     Opdrachtgever is 100% van het factuurbedrag verschuldigd aan IntoTuition.

Indien verschuiven of annuleren van een activiteit voor IntoTuition kosten aan derden, zoals locatiehuur, met zich meebrengt, dan is IntoTuition in bovenstaande situaties gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Annulering door IntoTuition

IntoTuition behoudt zich het recht voor activiteiten omwille van belangrijke redenen, zoals ziekte van de begeleider, te annuleren.

In overleg kan tussen Opdrachtgever en IntoTuition een vervangende datum worden overeengekomen, waarmee de overeenkomst wordt voortgezet. Opdrachtgever en IntoTuition zijn in geval van annulering door IntoTuition beiden gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8. Uitvoering van de opdracht

Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is IntoTuition te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. IntoTuition staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten als waren zij werknemers van IntoTuition.

9. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient het verschuldigde factuurbedrag uiterlijk 2 weken na dagtekening van de factuur aan IntoTuition te worden voldaan.

In geval IntoTuition kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid

IntoTuition zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Deelname aan activiteiten van IntoTuition geschiedt geheel op eigen risico.

IntoTuition is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) Opdrachtgever of deelnemer, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van IntoTuition.

Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering van de zijde van IntoTuition is uitgesloten.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en IntoTuition is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

IntoTuition
 Workshops – Beelden – Lezingen